Prohlášení Centra Anabell, z. ú. k ochraně osobních údajů

Centrum Anabell, z. ú. (dále jen Anabell) je neziskovou organizací zaměřující se na problematiku poruch příjmu potravy. Předmětem činností Anabell je poskytování sociálních, osvětových a vzdělávacích služeb, souvisejících s touto problematikou, zejména:

  1. Provozování registrovaných sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  2. Provozování lektorské a přednáškové činnosti
  3. Pořádání besed, workshopů, výstav a dalších osvětově a informačně-edukačních aktivit

Anabell zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Anabell je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Poskytování sociálních služeb, a to včetně služeb k nim fakultativních (odborné sociální poradenství, telefonická krizová pomoc, služby následné péče, psychologické a nutriční poradenství),
  2. Realizace přednáškové, osvětové a lektorské činnosti a
  3. zajišťování smluvních vztahů.

Kontaktní adresa správce:

Centrum Anabell, z. ú., Masarykova 506/37, 602 00 Brno, IČ: 266 06 518, zapsáno v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Brně pod zn. U 172, statutární zástupkyně: PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, e-mail: posta@anabell.cz, webové stránky: www.anabell.cz, www.centrum-anabell.cz.

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb a následně na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v jejímž rámci jsou shromažďovány Vaše identifikační, adresní, kontaktní údaje a další rozhodné údaje, nezbytné pro poskytnutí konkrétní sociální služby (dle charakteru námi poskytované sociální služby).

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který z naší strany vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým řádem Anabell.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u statutární zástupkyně Centra Anabell, kontakt viz výše.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Brně dne 18. května 2018

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková, ředitelka Centra Anabell, z. ú.

 


Ke stažení: Prohlášení Centra Anabell, z. ú. k ochraně osobních údajů (PDF)

Centrum Anabell

Anabell - Žij naplno!

Pomoc a podpora osobám s poruchami
příjmu potravy... a nejen jim!POMÁHEJTE NA DRUHOU

Pomáhejte na druhou

Dárcovské stránky

Více
Nutriční poradny

Nutriční poradny

Poradenství v oblasti výživy

Více
Anabell

Anabell

Kdo jsme a co děláme

Více
Publikace ke stažení

Knihovna Anabell

Materiály z naší produkce

Více
© 2002 - 2019 | Centrum Anabell, z. ú.